Algemene voorwaarden

Terminologie
De termen Insi2, B&B en locatie verwijzen allen naar de B&B Insi2.
Gast: een persoon die bij B&B verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging door de B&B Insi2 van een door de gast aangemeld verblijf.
Definitieve Reservering: Een reservering waarvoor een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten op de KBC rekening van B&B Insi2 is gestort.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
1. De B&B Insi2
1.1 De B&B is beschreven in de website www.insitu2.be Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de locatie ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2 Het minimum verblijf in Insi2 is één nacht.
1.3 De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B gedeelte heeft een eigen ingang.
1.4 Rusttijden zijn van 22.00 uur tot 07.00 uur.
1.5 Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.6 Huisdieren zijn niet toegestaan.
1.7 De kamers zijn geschikt voor twee personen.
1.8 Inchecken van 16.00-22.00 uur, uitchecken om 11 uur.
1.9 De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aanwezige parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.
2. Tarieven
2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW.
2.2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3. Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4 Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.insitu2.be) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
3. Reservering & Betaling
3.1 Nadat de reservering via het contactformulier is bevestigd door de B&B, dient de hoofdgast een voorschot van minimaal 50 % van de totale verblijfskosten over te maken op rekening van B&B Insi2.
3.2 De reservering is pas definitief als dit voorschot is betaald. Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een bevestiging door B&B Insi2.
3.3 De Hoofdgast kan ervoor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan de B&B over te maken.
3.4 Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar : rekeningnummer BE39 7340 4461 1319 ten name van B&B Insi2.
3.5 De Hoofdgast wordt verzocht een eventueel openstaand bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend contant of via Payconiq. De B&B accepteert geen creditcard.
4. Annulering
4.1 Bij annulering minimaal 7 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (16.00 uur) op de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.
4.2 Bij annulering minder dan 7 dagen maar meer dan 2 dagen voor aankomst wordt 50% van het betaalde bedrag geretourneerd. Bij annulering minder dan 2 dagen voor aankomstdag (16.00 uur) wordt geen bedrag geretourneerd.
4.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag onder 4.2 dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan de B&B te worden doorgegeven.
4.4 B&B Insi2 heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.
5. Schade
5.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
6. Klachten
6.1 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, ziekte van de eigenaren of overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.
8. Aansprakelijkheid
8.1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2 De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
8.3 Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
9. Privacy
9.1 De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
10. Slotbepaling
10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Niet Belgische gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.